The
Birds
of
Vravrona

Ανάμεσα στην Αρτέμιδα και τον οικισμό της Βραυρώνας στην ανατολική Αττική βρίσκεται ένας μικρός, ιδιαίτερος, και πολύ σημαντικός παραθαλάσσιος υγρότοπος. Στην καρδιά του υγρότοπου φιλοξενείται και ο αρχαίος ναός της Αρτέμιδος που χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.χ.

 

Ο υγρότοπος της Βραυρώνας τροφοδοτείται με άφθονο γλυκό νερό από τον ποταμό Ερασίνο που πηγάζει από τον Υμηττό, διασχίζει τα μεσόγεια και εκβάλλει στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο. 

 

Κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν ο Ερασίνος στερεύει, ο υγρότοπος συνεχίζει να τροφοδοτείται με μια σημαντική ποσότητα γλυκού νερού, το οποίο προέρχεται από υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και καταλήγει στο τελευταίο τμήμα του ποταμού μέσω της “ιεράς πηγής” μια πηγή που βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, στη βάση του αρχαίου ναού.

 

Ο υγρότοπος εμφανίζει μεγάλη ποικιλία μορφών βλάστησης (καλαμιώνες,  βουρλώνες, αλμυρήθρες, αρμυρίκια κ.α), και περιλαμβάνει υγρά λιβάδια με υφάλμυρα και αλμυρά έλη, μικρούς λασπότοπους και μια μεγάλη αμμώδη αβαθή έκταση, ενώ τριγύρω υπάρχουν λόφοι με μακία βλάστηση και καλλιέργειες.  Η ποικιλότητα του τοπίου και η γεωγραφική του θέση συντελούν σε ένα ιδανικό σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά και καταφύγιο για πολλά άλλα είδη, ερπετά, αμφίβια και μικρά θηλαστικά.

 

Αν και η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000 και τυπικά προστατεύεται από αυτό, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αλλοιώσει μεγάλες εκτάσεις του, κυρίως στη παράλια ζώνη. Προβλήματα όπως η ρίψη μπάζων και σκουπιδιών, το ψάρεμα στις όχθες και η χρήση της παράκτιας ζώνης ώς χώρος αναψυχής, απειλούν καθημερινά το υγρότοπο. 

Σήμερα η ισορροπία του οικοσυστήματος αυτού απειλείται και από ακόμη μία ανθρώπινη παρέμβαση, την κατασκευή ενός αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα του Ερασίνου, το οποίο πρόκειται να επιφέρει συρρίκνωση και υποβάθμιση του υγρότοπου. 

https://www.kathimerini.gr/society/561355084/erasinos-enas-mikros-fysikos-paradeisos-se-kindyno/

Τα πουλιά της Βραυρώνας είναι μια φωτογραφική εργασία σε εξέλιξη που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 με σκοπό να αναδείξει την ομορφιά της άγριας ζωής που περνά απαρατήρητη δίπλα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 

Between Artemida and the settlement of Vravrona in eastern Attica is a small, special, and very important coastal wetland. In the heart of the wetland is hosted the ancient temple of Artemis which dates back to the 6th century BC.

 

The wetland of Vravrona is supplied with abundant fresh water from the river Erasinos that originates from the Hymettus mountain, crosses the Mediterranean and flows into the southern Gulf of Evia. 

 

During the summer and autumn months, when Erasinos dries up, the wetland continues to be supplied with a significant amount of freshwater, which comes from underground aquifers and ends at the last part of the river through the "sacred spring" a spring located in the archeological site, at the base of the ancient temple.

 

The wetland shows a wide variety of vegetation (reeds, mullets, salt marshes, tamarisk trees, etc.), and includes wet meadows with brackish and salty swamps, small mudfields and a large sandy shallow area, while around there are hills with meadows. The diversity of the landscape and its geographical location make it an ideal station for migratory birds and a refuge for many other species, reptiles, amphibians and small mammals.

 

Although the area is part of the NATURA 2000 network and is formally protected by it, human activities have altered large areas of it, mainly in the coastal zone. Problems such as dumping rubbish and rubbish, fishing on the shores and the use of the coastal zone as a recreation area, threaten the wetland on a daily basis. 

Today, the balance of this ecosystem is threatened by another human intervention, the construction of a flood protection project in the Erasinos stream, which is going to lead to shrinkage and degradation of the wetland. 

 

The 'Birds of Vravrona' is an ongoing photographic work that began in November 2020 with the aim of highlighting the beauty of wildlife that goes unnoticed next to a large urban center. 

Birds of Vravrona is a photographic work in progress that began in November 2020 in order to bring out the beauty of wild life that goes unnoticed next to a large urban center.

Contact by:

Thanks! We'll get back to you soon!